El casc (estructura)

Un cop acabada tota l'enramada de la Francisca (quilla i costelles) cal posar:

  • les serretes (o palmejars), taulons longitudinals interns que lliguen les quadernes.
  • la cinta, la primera (superior) taula del folre (exterior) del casc.
  • el dorment (o contubal), la taula que va per la part interna del casc, paral·lel a la cinta, i que serveix de reforç estructural i base dels baus. Sota es reforça amb el sotadorment.
  • els baus, sobre les que es col·locarà la coberta. Els baus s'encaixen sobre el dorment, de babord a estribord, i fan de reforç estructural transversal.
  • les eslores, reforç estructural longitudinal que lliga amb els baus.
  • el banc d'arborar, un tauló de grans dimensions que és una peça estructural i de suport del pal major.
Quaderna maestra y detalle de seccion central
Secció transversal central on es veuen els diferents elements estructurals al voltant de la quaderna mestra

A més també caldrà definir la caixa d'orsa, un element característic de la barca, però que afegeix una complexitat afegida en la construcció.

Quan estiguin totes aquestes peces col·locades l'estructurà serà compacta i es podrà començar a posar els taulons de coberta i després folrar el casc.

Durant aquesta etapa hem patit diversos contratemps, especialment la sisena onada de la covid (que ha afectat a la drassana i l'enginyer) i la parada tècnica de pesca (on la drassana ha hagut d'atendre els vaixells professionals).

Cinta

La cinta és el primer tauló del folre del casc, el superior, que va de proa a popa. En la Francisca han començat per la traca del costat d'estribord i després la de babord, igualant així tensions i equilibrant les quadernes. L'allargada de la cinta és superior a la longitud d'un tauló i cal fer una unió de Júpiter (o escarpe).

La cinta és fusta de pi del país i de 40 mm de gruix i la resta de taulons que van a continuació (tots tenen el seu nom: cinta, bocal, sotabocal, ambons, sobreparaia, paraia) seran de pi de Flandes de 35 mm. Totes van clavades a les quadernes amb claus d'acer galvanitzats tapats amb tacs de fusta o tampins. A principis de desembre la fusta del folre encara s'està tractant amb autoclau (procés amb sals hidrosolubles de coure que allarguen la vida de la fusta davant els atacs d'insectes i les inclemències del temps, com la humitat) i assecant abans.

Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribord, 18/nov
Col·locació de la cinta d'estribord, 18 de novembre de 2021
Cinta de babor, amb dtall de la unió dels taulons
Cinta de babord, amb detall de la unió dels taulons amb "raig de Júpiter", 21 de desembre de 2021
Corbant la cinta, abans de col·locar-la. 18/nov
Corbant la cinta amb l'estufa, abans de col·locar-la
Més fotos de la col·locació de la cinta al nostre Flickr.

Dorment

Abans de posar el dorment, el 28 de desembre es col·loca el corbató o jaient de popa. Sobre aquesta peça descansarà el dorment i quedarà tota l'estructura lligada.

Els dorments es col·loquen a principis de març. Són taulons de 60x120 mm que van de proa a popa, per la cara interna del casc i a l'alçada de la cinta. En ells s'encastaran transversalment els baus.

Sota els dorments es col·loquen els sotadorments, amb taulons de 40X120 mm.

A proa i popa es lliga tota la part de babord i estribord amb les buzardas, unes peces grans de fusta encaixades també al codast i la roda.

Col·locant els palmejars (4/3/2022)
Col·locant el dorment, amb les serretes.
4 de maig de 2022
Detall del dormint (8/3/2022)
Detall de la unió de les dues taules del dorment
Vista elevada (8/3/2022)
Vista elevada del 8 de març de 2022, amb les cintes i els dorments
Vista des de popa (8/3/2022)
Vista de popa a proa amb els dorments i sotadorments col·locats.
Més fotos dels dorments i sotadorments al nostre Flickr.

Serreta

La serreta o palmejar són taulons de 40 mm col·locats longitudinalment per la part interna del casc que lliguen les quadernes. S'han posat taulons dobles. Es col·loquen la setmana de l'1 de març.

Serretes
Col·locant la primera taula de la serreta d'estribord. 17 de novembre de 2021
Serretes
Pintant la primera serreta
Col·locant els palmejars (4/3/2022)
Col·locant una segona serreta.
4 de març de 2022

Baus

El 8 de març comencen a tallar els baus a partir de la plantilla del bau mestre. S'utilitza fusta de pi. Cada bau s'incrusta al dorment amb un encaix de "cola de milà" que permet aguantar les forces oposades de tracció i compressió que fa el casc longitudinalment, i clavat amb clau. Es col·loca el primer bau a l'alçada de la quaderna mestre i es va avançant progressivament cap a proa i popa.

Taulons pels baos
A punt de tallar els baus.
8 de maig de 2022
Preparant l'encaix dels bao amb dormint
Preparant l'encaix del bau en el dorment
Detall d el'encaix dels baus al dorment
Detall de l'encaix dels baus al dorment, amb la "cola de milà"
Col·locació dels baos
Col·locació dels baus, alternats a partir del central
Més fotos de la col·locació dels baus al nostre Flickr nostre Flickr.

Banc d'arbolar

El banc d'arborar és el punt principal de suport del pal major, sobre la coberta, a part de la part inferior de la metxa en la sobreparamola. És un enorme tauló de babord a estribord, de 20 cm d'alt i 40 cm d'ampla, sota coberta, i incrustat al dorment amb una unió de "cola de milà" per aguantar els esforços oposats de tracció i compressió que farà el casc. Donades les seves dimensions, s'ha fet amb diferents taulons laminats. Després s'ha massissat fins a coberta arribant als 40 cm d'alçada a la part central.

El pal major té una longitud total d'11,10 metres i no té el mateix diàmetre en tota la seva longitud: a l'extrem superior (al calcés o topall) fa 160 mm de diàmetre, a la fogonadura fa 300 mm (el màxim) i a la base (anomenada culata) fa 240 mm. En la base es recolza sobre la paramola i encaixa la metxa (de 10x14 cm) dins la sobreparamola. A l'alçada de la fogonadura encaixa amb el banc, el qual s'ha d'adaptar a la forma hexagonal que té el pal en aquest punt, motivat perquè el pal no giri i trenqui la metxa.

Detall del banc d'arbolar. Unió amb cola de milano
Detall del banc d'arbolar, on es veu la unió cola de milà
Preparant l'encaix de "cola de milano" al banc arbolar
Preparant l'encaix de "cola de milano" al banc arbolar
Preparant el banc per a rebre el pal
Preparant el banc per a rebre el pal.
6 de maig de 2022
Encaix del pal amb el banc i la paramola
Plantejant l'encaix del pal (la maqueta) amb el banc (i amb la paramola)
Detall del banc i els quarters de popa
En primer pla, el banc d'arborar
Més fotos del banc d'arbolar al nostre Flickr.

Metxa i canal del pal

La metxa del pal major anirà encaixada en una peça sobre la paramola, que es prepara durant la construcció del casc. Més endavant es construirà la canal, també iroco, que farà de guia entre la fogonadura i la metxa i que serà imprecindible en el moment crític de la punxada del pal. Aquesta canal anirà encaixada al banc d'arborar amb cola de milà i haurà de tenir un rebaix pel cèrcol (l'anell metàl·lic de refoç perimetral) del pal.

Detall de la sobreparamola amb l'encaix de la metxa del pal i l'encaix de la caixa d'orsa
Detall de la sobreparamola amb l'encaix de la metxa del pal i l'encaix de la caixa d'orsa. Maig de 2022
Detall de la sobreparamola amb l'encaix de la metxa del pal
Detall de la sobreparamola amb l'encaix de la metxa del pal
Tallant la peça d'iroco de la guia del pal major
Tallant la peça d'iroco de la guia del pal major. Gener de 2022
Guia del pal major a la metxa
Guia del pal major, de la fogonadura a la metxa
Aquesta guia es va mostrar impresindible per a punxar el pal!
Encaix de la guia amb el banc

Caixa d'orsa

L'orsa serà una planxa d'acer de 2 cm amb unes dimensions similars a l'original, però una mica més llarga per l'augment de puntal obligat per Capitania (i per encabir el motor). La forma es mantindrà com l'original, sense donar-li forma hidrodinàmica com proposava l'enginyer. El seu pes serà d'uns 150 kg, lluny dels 300-500 kg proposats per l'enginyer (que suposaven un esforç pel pal, un problema per hissar-la i una variació del centre de gravetat en pujar-la). Això es compensarà amb el llast addicional que finalment es requereixi.

El disseny original de la caixa d'orsa canvia una mica. L'enginyer decideix fer-la arribar fins a la coberta (l'original quedava a uns 10 cm) per tal de donar més rigidesa (sobretot a l'obertura de la caixa per coberta) i estanquitat al conjunt. Es construirà en tauler marí. Aquesta peça serà una part crítica perquè ha de ser totalment estanca. Per això ha d'encaixar perfectament entre la quilla, les quadernes i el codast. A la part superior anirà encaixada a la coberta i sobresortirà una mica, formant una caixa sobre coberta per evitar que entri l'aigua.

El 2 de desembre comencen a fer la peça per ampliar la paramola i que faci de base de la caixa d'orsa, enlloc que ho faci sobre la sobrequilla. Es col·loca i se segella per la part inferior. Serà una part crítica, com es comprovarà més endavant.

Tallant el forat de l'orsa a la quilla
Forat per l'orsa a la quilla. 22 d'octubre de 2021
Detall del forat de l'orsa a la quilla
El forat a la quilla
Preparant l'ampliació de la paramola, per fer de base de la caixa d'orsa
Preparant l'ampliació de la paramola, on descansarà la caixa d'orsa. 2 desembre 2021
Paramola i segellat inferior de la caixa d'orsa
Encaix de la paramola amb la quilla i les quadernes

El 24 de març es construeix la caixa d'orsa en tauler marí i es planteja sobre la paramola. La caixa sobresurt de la coberta i cal tallar tres baus. Es posen els corbatons de reforç a proa i popa.
A finals de maig s'ha enfibrat el seu interior amb fibra de vidre i resina d'epoxi i emprimació final d'epoxi. Es posen uns perfils de tefló perquè l'orsa, malgrat el seu pes, pugui lliscar i ser hissada.

Enfibrat de l'interior de la caixa d'orsa
La primera caixa, de tauler marí, en el procés d'enfibrat
Corvatons de la caixa i sobreparamola
La caixa col·locada, amb els corbatons
Planteig de la caixa d'orsa
Es lliga amb els baus i la coberta
Clavant les taules de coberta al voltant de la caixa d'orsa
L'encaix amb la coberta

Però la sorpresa vindrà més tard, amb la botadura del 17 de febrer de 2023, quan es veu la via d'aigua per l'encaix de la caixa amb la sobreparamola. Es pren la decisió dr`pastica de desmuntar tota la caixa i fer-la nova amb taulons d'iroco massís i un profund encaix en la sobreparamola.

Mirant l'entrada d'aigua
Mirant l'entrada d'aigua el dia de la botadura
Es prepara la quilla per la nova caixa, pintada amb resina d'epoxy
Es desmunta tota la caixa i s'aprofundeix l'encaix en la sobreparamola
Construïnt la nova caixa amb taulons d'iroco
Construint la nova caixa amb iroco massís
La nova caixa d'orsa
La nova caixa d'orsa: 28 de febrer de 2023
Més fotos de la caixa d'orsa al nostre Flickr.

Els corbatons

La caixa d'orsa original no arribava a la coberta i portava uns corbatons de reforç tant longitudinals com transversals. L'actual caixa, per imposició de l'enginyer, sí que arriba a la coberta. Malgrat això, hem conservat els corbatons originals.

Corbató de la caixa d'orsa
Corbató lateral de la caixa d'orsa, com tenia la barca original. Novembre 2022
Corvatons de la caixa i sobreparamola
Corbatons de la caixa i sobreparamola. Juliol 2022

Va de l'hèlix

Al desembre es comença a treballar en el va o pont de l'hèlix. Caldrà tallar el codast, tenint en compte que l'hèlix fa 50 cm i cal deixar un espai de 5 cm a dalt i a baix. El dia 6 es planteja com es tallarà el peu de la roda a partir de la posició de l'hèlix i els ferratges del timó. El forat de la botzina és de 53 mm.

El va estarà format per dos peces principals i 2 corbatons (superior i inferior de reforç) que ja s'havia preparat al taller. El dia 28 es col·loca el corbató inferior i s'acaba. Tot va encolat amb resina d'epoxi i empernat. Un cop acabada aquesta peça es tallarà la quilla i es posarà un ferratge que ho lligui i protegeixi l'hèlix, a més de ser el suport de la pala del timó (l'agullot).

Detall de popa, abans de l'hèlix
Detall de popa, abans de fer el va de l'hèlix
Peces del va de l'hèlix
Peces que formaran el va de l'hèlix
Detall de la cinta a popa
El va ja acabat, amb els corbatons
Tallant el va o pont de l'hèlix
Preparant per tallar el va d'hèlix
Més fotos de la col·locació del va de l'hèlix al nostre Flickr.

Podeu veure totes les imatges al nostre Flickr


.