Història del Pàtria

Història resumida per dates, de l’embarcació Pàtria, datada del 1900:

5-6-1924. Document de la  Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma
On s’especifica que el propietari és Damián Vidal Nadal, que la va comprar el 14-1-1916 per 499 pessetes més 800 pessetes del motor. Abans tenia de nom “Mateo”

11-8-1927. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones
Hi consta la instal·lació d’un motor per part del mestre fuster Miguel Sola … de Campos, de 4 H.P. i un valor de 800 pessetes.

24-5-1935. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones
Catalina Pascual Jaime compra l’embarcació per  500 pessetes.  Testimonis: Gómez Prieto,  … Vallejo González i Pedro Conde Gómez …

24-11-1938. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones
José Salóm Morey compra l’embarcació  per 8oo pessetes. Testimonis: Vicente Juan Vicens, Joaquín Sánchez Morcillo y Juan Arbos Llinas…
En acabar la Guerra Civil es refan tots els documents antics.

24-07-1939. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones
Textualment diu: a solicitud de su propietario y previa autorización del Sr. Comandante de marina de esta provincia, la embarcación de este asiento fue baja de este mismo por pasar a ocupar el folio 259 de la lista de Recreo. Se le cambió el nombre por el de “Patria”.

27-07-1939. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma.

S’emet un nou document similar al certificat de navegabilitat actual, on hi consten totes les dades de l’embarcació fent menció de:
– Constructor (il·legible)
– Fuerza: 4 H.P
– Aparejo: laúd
–Número de palos: uno.

22-9-1947. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones

Jose Castells Morro compra l’embarcació per 1.000 pessetes. Testimonis: Miguel Cerda Pujadas, José… Garela i  Juan Torres Mani….

3-11-1948. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones
Miguel Moreu Arbós compra l’embarcació per 2.000 pessetes. Testimonis:  Pedro Meliá Llopis, Cosme Oliver Marí y  Manuel Bouza……

18-09-1957. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones

El 15-5-1957 s’hi instal·la un motor marca “Cañellas” de 6 H.P. d’explosió. Valor del treball 1.200 pessetes. L’embarcació ha estat taxada en 3.000 pessetes.

9-5-1972. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones

Mariano Planells Prats compra l’embarcació mitjançant escriptura núm. 3869 del Notari de Palma Guzmán Chacortegui del dia  21-4-72. Preu, 8.000 pessetes.

16-12-1988. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones
José Tur Mari i Antonio Ferrer Marí compren l’embarcació  mitjançant escriptura núm. 125 del Notari d’Eivissa D. Alberto Rodeo Garcia del dia  15-1-87. Preu 300.000 pessetes.

6-5-1992. Document de la Dirección local de navegación y pesca marítima de Palma. Apartado de observaciones

José Ribas Torres compra l’embarcació mitjançant contracte privat del dia 12-2-92. No s’indica el preu, però si que es van pagar 1.200 pessetes que concepte de drets reals de transmissions (1)
(1) Pot ser que els drets reals a aquelles dates i a les Illes, es liquidés al 3%, cosa que voldria dir que la valoració oficial va ser de 40.000 pessetes.

19-6-92. Document: ROL
S’emet el Rol amb les característiques existents.

17-11-92. Document: ROL
L’embarcació es despatxa per UN (1) tripulant, inclòs el patró, per aigües d’Eivissa i per un any.

04-10-1993. Document: ROL
Es despatxa l’embarcació per DOS (2) tripulants, inclòs el patró i QUATRE acompanyants, per aigües d’Eivissa i per un any (2)
(2) Es dedueix que va ser despatxat per fer viatges per a turistes a la badia de Sant Antoni de Pormany.

18-11-1994. Document: ROL
Es despatxa l’embarcació per DOS (2) tripulants, inclòs el patró i QUATRE acompanyants, per aigües d’Eivissa i per un any (2)

07-11-1995. Document: ROL
Es despatxa l’embarcació per DOS (2) tripulants, inclòs el patró i QUATRE acompanyants, per aigües d’Eivissa i per un any (2)

08-6-1997. Document: ROL
L’embarcació passa un  reconeixement en sec i s’emet el certificat de navegabilitat

02-03-1998. Document: ROL
Es despatxa l’embarcació per SIS (6) tripulants, inclòs el patró , per aigües d’Eivissa i per 2 mesos

3-08-1999. Document: Certificat de navegabilitat
Dades principals:
Número máximo de personas autorizadas: 6.
Carga máxima autorizada 600,00.
Potencia máxima autorizada 8,82
Año de construcción 1900 (3)
Grupo y categoría de navegación D  1  – menos de 5 millas de un abrigo o playa accesible
El casco de MADERA, así como los elementos de cubierta, palos, jarcia, etc.
Han sido reconocidos en SECO.
Ultimo reconocimiento en seco en IBIZA SAN ANTONIO el 14/07/1999.
La máquina propulsora, constituida por Intraborda, Marca y modelo NOVA NOVA-12 (4) nº 1 número de serie 880945 potencia 1x 8,82 Kw.
Los grupos electrógenos están constituidos por BATERIA.
La instalación eléctrica es de corriente CONTINUA 12 voltios.
El material de salvamento es apto para 6 personas.
Estado del reconocimiento: En buen estado.
Clase de reconocimiento realizado: RENOVACION
Fecha del próximo reconocimiento:
Intermedio en seco: 14/1/2002
Renovación: 14/7/2004
Realizado en IBIZA a 3 de agosto de 1999.
El Jefe de Inspección. Firmado: Jesús B. Valera. Sello del Capitán Marítimo de Eivissa i Formentera.
(3) Per primera vegada apareix la data de construcció de l’any 1900.
(4) Es dedueix que s’ha canviat el motor. S’ha desmuntat el Cañellas i s’ha instal·lat un nou de marca Nova-12. Aquest fet no consta en lloc.

23-08-1999. Document: ROL
Es despatxa l’embarcació per SIS (6) tripulants, inclòs el patró , per aigües d’Eivissa, fins el 17-04-2004

14-07-2004. Document: ROL
L’embarcació passa un altre reconeixement en sec y s’emet el certificat de navegabilitat

1-9-2010. Document: Contracte privat
L’Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell, finalment, compra l’embarcació  mitjançant contracte privat per un preu simbòlic d’1 euro.