La coberta

Un cop acabada tota l'estructura cal definir tots els elements de la coberta (posició i dimensions dels diferents quarters i ubicacions dels pals i tots els elements de maniobra) per tal de deixar les obertures i els massisats necessaris, abans de posar els taulons que formaran la coberta. Després, travessant el trancanell, es col·locaran els barraganets per a muntar l'orla.

Després es folrarà el casc.

Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)

Trencanell

El trencanell és la primera taula de la coberta i va clavada al voltant del buc, per la part superior de les quadernes i sobre la cinta i el dormint. És un tauló de 40mm encolat i clavat amb claus de 130mm, que formarà el perímetre de la coberta i fa d'unió de la coberta i els costats. Donada la seva corbatura i longitud, el trencanell es construeix a partir de diferents taulons units.

En el trencanell fan els forats per a passar els barraganets, que aguanten l'orla.

Trencanell. Més fotos al nostre Flickr.

Obertures

Cal definir exactament la posició i dimensions dels quaters de proa (per l'àncora), el quarter del motor, el quarter de popa (pel patró), les enfogonadures dels pal major i mesana, i les posicions del cabestrant de l'àncora, el gigre per a recollir l'art de pesca, les clavilles de maniobra... tot per a massissar correctament (amb taulons entre els baus) i que es puguin clavar després aquests elements sobre la coberta.

Planteig de coberta. Més fotos al nostre Flickr.

Coberta

El divendres 6 de maig comencen amb el primer tauló central de la línia de cruixía i en tres dies ja han posat l'embó d'estribor, és a dir, ja han acabat la meitat de la coberta i en una setmana ja està posada tota la coberta. Els taulons de 40mm es claven sobre els baus amb claus d'acer galvanitzat i després de calafeteja amb cordó impregnat de brea i sikaflex. Els cordons de sika es tallen un cop secs i finalment es pulirà tota la coberta i se la protegirà amb pintura.

Entre els quarters de popa i del motor es col·locarà el claviller per a la maniobra de la vela, que anirà de babor a estribor.

Posant la coberta. Més fotos al nostre Flickr.

Orla

A mitjans de maig es prepararen totes les obertures sobre el trancanell per es passaran els barraganets que entraran 30cm i aguantaran l'orla de 50cm d'alçada. Es fa el motlle de cadascun dels barraganets que es tallaran al taller i es col·loquen per a després posar els taulons de 10cm d'alçada que formaran l'orla, de 50cm d'alçada.

Mantenim la forma de la Francisca original a partir del model i les fotos, amb el bordó longitudinal. A proa tindrà el característic escollat de proa, massissat per a poder ser atravessat pel botaló a estribor i l'àncora a babor. I el tàlem recte de popa amb la posterior seuera, on es guardava el seu que es posava als pals per a varar a la sorra.

Diferents moments de la construcció de l'orla. Més fotos al nostre Flickr.

Folrat

Un cop acabada la coberta, al juliol, comença el folrat del casc. Primer es posen els taulons superiors, just per sota de la cinta, dels dos costats de la barca. Després es tombarà la barca de costat i s'acabarà el folre començant des d'abaix.

Abans caldrà posar una última quaderna a popa per a salvar la forta corvatura del casc en aquesta zona. També caldrà haver tallat la quilla iacabat el va d'hèlix.

Els taulons del folre son més curts i estrets que la cinta, la primera taula del folre que ja es va posar en la construcció de l'estructura. Els taulons encaixen en la roda i codast amb petites  canals anomenades alefrís.

Diferents moments de la col·locació del folre. Més fotos al nostre Flickr.